Categorie-archieven: Opdracht

 Opdrachtgever: Eigenaar Jaar: 2021 Opdrachtbeschrijving: Aanleiding voor deze opdracht vormde een conflict tussen eigenaren over een voorgenomen  verbouwing van een woonhuis in Amsterdam-Zuid. De verbouwing betrof  het  vergroten van de dakopbouw en het plaatsen van een dakterras aan de voor- en achterkant op het dak van de vierde verdieping. Na het toekennen van de omgevingsvergunning door de gemeente Amsterdam startte een van de eigenaren hiertegen een bezwaarprocedure. In dit kader heeft de Erfgoed Praktijk een  welstandsadvies met betrekking tot genoemde verbouwing opgesteld en getoetst in hoeverre deze verbouwing overeenstemt met de voor dit deel van Amsterdam vigerende wet- en regelgeving met betrekking tot een dergelijke verbouwing en inhakend op het eerder door de gemeente uitgebrachte advies. Voor het opstellen van het advies is het daartoe benodigde dossieronderzoek en bouw-, architectuur- en cultuurhistorische onderzoek uitgevoerd, zoals dat voor het opstellen van een dergelijk advies gebruikelijk is. Tevens vond een bezoek aan…

Verder lezen

Opdrachtgever: Universiteit van Amsterdam Jaar: 2019-2020 Opdrachtbeschrijving: Op verzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft De Erfgoed Praktijk een uitgebreid cultuurhistorisch en waardestellend onderzoek uitgevoerd naar het gebouw gelegen aan de Oudezijds Achterburgwal 233 en de Vendelstraat 7 te Amsterdam. Daarbij was het onderzoeksobject niet alleen het gebouw zelf, maar tevens de directe ruimtelijke context van het gebouw en de relatie met andere naburige gebouwen en buitenruimtes. Dit gebouw is onderdeel van het Binnengasthuiscomplex en is een van de gebouwen van de UvA op dit terrein, tegenwoordig aangeduid met gebouwcode BG5. De UvA werkt momenteel aan de planvorming voor de herontwikkeling van het op het voormalige Binnengasthuisterrein gelegen Universiteitskwartier. Resultaat: De bevindingen van het uitgevoerde onderzoek zijn  vastgelegd in rapportvorm. Het rapport besteedt uitgebreid aandacht aan de stedenbouwkundige en ruimtelijke context, de bouwgeschiedenis, de  gebruiksgeschiedenis en de ruimtelijke organisatie van het gebouw.  Tevens beschrijft het rapport de oorspronkelijke en…

Verder lezen

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, afdeling Monumenten en Archeologie en Stadsdeel-Zuid Jaar: 2019 Opdrachtbeschrijving: Uitvoeren van een inventarisatie van historische winkelpuien langs de Ceintuurbaan in Amsterdam-Zuid. De inventarisatie betrof de integrale bebouwing langs deze straat en was toegespitst op alle huidige en voormalige winkelpuien die nog (delen van) hun oorspronkelijke historische aanzien en/of detaillering bewaard hebben of die, ondanks latere renovaties en toevoegingen, mogelijk nog (delen van) hun oorspronkelijke historische aanzien en/of detaillering bewaard hebben. De inventarisatie wordt door de Gemeente Amsterdam gebruikt voor de ondersteuning en uitvoering van haar beleid ten aanzien van de conservering en restauratie van historische winkelpuien. Resultaat: Een driedelig inventarisatierapport waarin circa 150 winkelpuien beschreven zijn. Per winkelpui  is een beknopte bouwhistorische beschrijving opgenomen en is de kwaliteit van de gevel bepaald in termen van gaafheid, authenticiteit, stijl, detaillering en toegepaste materialen, met vermelding van bijzonderheden.  Tevens is een  benoeming van de aandachtspunten voor de winkelpui opgenomen…

Verder lezen

Opdrachtgever: Gemeente Hilversum Jaar: 2018 Opdrachtbeschrijving: Uitvoeren van een inventarisatie van potentiele gemeentelijke monumenten in Hilversum-Oost in het kader van de plannen tot uitbreiding van de monumentenlijst van deze gemeente. Hiertoe is de bebouwing binnen de bebouwde kom van Hilversum ten oosten van de spoorlijn onderzocht en beschreven, met per interessant geïnventariseerd gebouw een korte opsomming van gegevens (bouwjaar, architect, bijzondere waarden, gaafheid, stedenbouwkundige waarde) en enkele foto’s, leidende tot een groslijst van te selecteren monumenten. Resultaat:  Inventarisatierapport in drie delen, met  daarin circa 100 beknopte beschrijvingen, waarderingen, afbeeldingen (actueel en historisch) en bouwtekeningen van kandidaat-monumenten. Per object zijn de typologie, bouwjaar, architect, opdrachtgever en bijzonderheden vermeld.

Opdrachtgever: Eigenaar, i.s.m. betrokken architect Jaar: 2018 Opdrachtbeschrijving: Op verzoek van de eigenaar en in overleg met de betrokken architect heeft de Erfgoed Praktijk onderzoek uitgevoerd naar de monumentale waarden van een grachtenhuis aan  de Prinsengracht  te Amsterdam. Het betreft een grachtenhuis met een gevel uit de achttiende eeuw onder een rechte lijst met dakkapel uit de negentiende eeuw. Voor het bepalen van de monumentale waarden is het daartoe benodigde bouw-, architectuur- en cultuurhistorische onderzoek uitgevoerd, zoals dat voor het opstellen van een cultuurhistorische waardestelling gebruikelijk is. Waar nodig is aanvullend onderzoek gedaan. Tevens vond een bezoek aan het woonhuis plaats, waarbij het huis ter plekke onderzocht is en foto’s ten behoeve van de rapportage gemaakt zijn. Het onderzoek en het rapport dienden ter begeleiding en ondersteuning van de verbouwingsplannen die de eigenaar samen met de architect voor het pand heeft ontwikkeld en voor het verkrijgen van de voor het…

Verder lezen

Opdrachtgever: Eigenaar, i.s.m. betrokken architect Jaar: 2017 Opdrachtbeschrijving: Op verzoek van de eigenaar en in overleg met de betrokken architect heeft de Erfgoed Praktijk een cultuur- en bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd naar de monumentale waarden van een woonhuis  te Monnickendam. Het betreft een woonhuis met op de begane grond een voormalige winkelruimte met een gevel uit de negentiende eeuw. Achter de gevel bleken zich veel oudere onderdelen te bevinden die deels teruggaan tot de zestiende eeuw. Voor het bepalen van de monumentale waarden is het daartoe benodigde bouw-, architectuur- en cultuurhistorische onderzoek uitgevoerd, zoals dat voor het opstellen van een cultuurhistorische waardestelling en bouwhistorische verkenning gebruikelijk is. Het onderzoek en het rapport dienden ter begeleiding en ondersteuning van de verbouwingsplannen die de eigenaar samen met de architect voor het pand wenste te ontwikkelen  en voor het verkrijgen van de voor het verbouwingsplan benodigde omgevingsvergunning. Resultaat: Waardestellend rapport en bouwhistorische verkenning. In…

Verder lezen

Opdrachtgever: eigenaar van een aantal percelen in het betreffende bouwblok Jaar: 2016 Opdrachtbeschrijving: Op verzoek van de eigenaar van een aantal percelen op de hoek van de Amstel en de Halvemaansteeg heeft De Erfgoed Praktijk een historisch stedenbouwkundig onderzoek uitgevoerd naar het bouwblok waar deze percelen deel van uitmaken. Doel van het onderzoek was objectief en gedetailleerd inzicht te verschaffen in de stedenbouwkundige aard en ontwikkeling van bovengenoemd bouwblok. Als zodanig dienden het onderzoek en het rapport ter ondersteuning en begeleiding van de nieuwbouwplannen die de opdrachtgever binnen het bouwblok wenste te realiseren. In het kader van het onderzoek is het benodigde bouw-, architectuur-, cultuurhistorisch en stedenbouwkundig onderzoek uitgevoerd, zoals dat voor het opstellen van een stedenbouwkundig rapport gebruikelijk is. Tevens hebben enkele bezoeken aan het bouwblok plaatsgevonden, waarbij de huidige toestand onderzocht werd en foto’s ten behoeve van de rapportage gemaakt werden. Resultaat: Stedenbouwkundig rapport dat in historisch ontwikkelingsperspectief…

Verder lezen

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, afdeling Monumenten en Archeologie Jaar: 2016 Opdrachtbeschrijving: De beschrijvingen zijn opgesteld in het kader van een eventuele aanwijzing tot gemeentelijk monument  en zijn vervaardigd conform de daarvoor in de gemeente Amsterdam  gehanteerde richtlijnen.  Doel van de waardestelling was objectief en gedetailleerd inzicht te verschaffen in de monumentale waarden van de objecten. Daarbij zijn de waarderingscriteria voor gemeentelijke monumenten, zoals die voor de Gemeente Amsterdam gelden, als uitgangspunt genomen. Voor het bepalen van de monumentale waarden is het daartoe benodigde bouw-, architectuur- en cultuurhistorische onderzoek uitgevoerd, zoals dat voor het opstellen van een waardestelling gebruikelijk is. Tevens vond aan ieder pand een bezoek plaats, waarbij het ter plekke onderzocht werd en foto’s ten behoeve van de rapportage gemaakt werden. Het merendeel van de panden betrof zogenaamde Van Houten panden en een aantal huizen in het oude centrum van het dorp Sloten in Amsterdam Nieuw-West. Resultaat: Waardestellende beschrijvingen voor…

Verder lezen

Opdrachtgever: P.H. Kuijper en Zonen Jaar: 2014 Opdrachtbeschrijving: Verkennend onderzoek naar de geschiedenis van P.H. Kuijper en Zonen, in het bijzonder naar de voorganger hiervan, de N.V. Kuyper’s Bouw-Maatschappij, en naar haar eerste drie directeuren. De uitkomsten van het vooronderzoek zijn in een geïllustreerde rapportage vastgelegd. Doel van het vooronderzoek was te inventariseren en te beoordelen welke informatiebronnen er ten aanzien van Kuyper’s Bouw-Maatschappij en haar eerste directeuren zijn, en in hoeverre de te achterhalen informatie interessant is. Tijdens het vooronderzoek zijn onder andere de archieven van Kuijper en Zonen en van de gemeente Amsterdam onderzocht. Tevens is een architectonische oeuvrelijst opgesteld. Resultaat: Geïllustreerd Inventariserend rapport met daarin algemene biografische en genealogische informatie, het architectonische oeuvre van de Kuypers, de bedrijfsgeschiedenis en bijzondere items. Het rapport besluit met een waardering van het gevonden materiaal en een advies voor een vervolgtraject.

Opdrachtgever: Eigenaren Jaar: 2014 Opdrachtbeschrijving: Uitvoeren van een gedetailleerd onderzoek naar het interieur van een monumentale villa in Amsterdam-Zuid, met als doel het opstellen van een advies met betrekking tot de restauratie en eventuele reconstructie van het historisch interieur. Hiertoe is uitgebreid architectuur-, cultuur- en interieur-historisch onderzoek uitgevoerd. Tevens is  de bewoners- en eigenarengeschiedenis beschreven en is een vergelijkend huizenonderzoek gedaan. Het project is in samenwerking met interieurhistoricus Barbara Laan uitgevoerd.  Resultaat: Adviesrapport, met een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksresultaten en een restauratie-advies.

10/13